Nguyễn Kim Lại

Nguyễn Kim Lại

Fitness Trainer

Biography:

Huấn Luyện Viên Gymaster