Category: Yoga

YOGA THANH LỌC CƠ THỂ VÀ CÂN BẰNG THÂN TÂM

“Yoga” bắt nguồn từ tiếng Sanskrit (từ Yui), nghĩa là thống nhất, hay hợp nhất, hòa làm một. “Sự hợp nhất” hiểu trên góc độ tinh thần chính là sự hợp nhất giữa nhận thức của cá nhân và nhận thức của vũ trụ.